ALGEMENE VOORWAARDEN

B-Lokall B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Bokall: de besloten vennootschap B-Lokall B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60886455;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Niet-consument: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen Consument is;
 5. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, Consument of Niet-consument, die Producten en/of Diensten koopt van Bokall;
 6. Producten: goederen die de Koper van Bokall koopt;
 7. Diensten: de door of namens Bokall, al dan niet met betrekking tot Producten, te verlenen diensten aan de Koper/opdrachtgever, daaronder begrepen het geven van workshops, diners en het organiseren van enig ander evenement;
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Bokall en Koper;
 9. Online-Overeenkomst: iedere Overeenkomst op afstand die tussen Bokall en de Consument online gesloten wordt, bijvoorbeeld via de website van Bokall;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Online-Overeenkomst;
 11. Verkooppunt: elke plaats, daaronder begrepen stands op markten en festivals, waar Bokall haar Producten verkoopt en/of haar Diensten aanbiedt;
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Bokall.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door Bokall aan Koper. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden alleen geldt voor Consumenten of alleen voor Niet- consumenten of bij aankopen in een Verkooppunt dan wordt dat vermeld.
 2. Voordat de Online-Overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld en kan de Consument deze Algemene Voorwaarden gemakkelijk opslaan (als e-mail-, pdf- of daarmee vergelijkbaar bestand). Indien de zojuist genoemde terbeschikkingstelling redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bokall aangeven waar de Consument via elektronische weg kan kennisnemen van deze Algemene Voorwaarden en/of zal Bokall deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Consument kosteloos toezenden.
 3. Bij een Verkooppunt van Bokall wordt aan (potentiële) Kopers op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat Bokall beschikt over Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de gesloten Overeenkomsten en welke ter inzage liggen bij elk Verkooppunt van Bokall. Deze Algemene Voorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar en worden op verzoek van Koper kosteloos toegezonden en zijn tevens te raadplegen op www.bokall.com.
 4. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden voor alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door door Bokall. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Bokall behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 6. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Bokall en de Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
 7. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen bij acties bijzondere actievoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en orders

 1. Alle door Bokall gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Indien vermeld zijn aanbiedingen geldig gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn.
 2. Met uitzondering van Overeenkomsten gesloten bij een Verkooppunt en Online-Overeenkomstenkomen Overeenkomsten niet tot stand door het plaatsen van een order, doch uitsluitend door een schriftelijke bevestiging van de order door Bokall. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Koper onverwijld bezwaar daartegen is gemaakt.
 3. Een Online-Overeenkomst komt tot stand zodra de Consument een order op de Bokall website heeft afgerond. Na afronding van de online bestelling ontvangt de Consument per e-mail bevestiging van de aankoop.
 4. Iedere order van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Koper om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen. Bokall aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat zij de order bevestigt.
 5. Bokall is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren.
 6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door Bokall kenbaar worden gemaakt in haar Verkooppunt of, via e-mail of andere communicatiemiddelen met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Al het voorgaande geeft als zodanig geen enkele garantie aan de Koper. Afwijkingen geven aan Koper geen recht, aflevering en/of betaling van Producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Online-Overeenkomst met betrekking tot de koop van een product zonder opgave van redenen binnen de bedenktijd van 14 dagen ontbinden (‘Herroepingsrecht’).
 2. Aankopen van voedingsproducten zijn gelet op de beperkte houdbaarheid uitdrukkelijk uitgesloten van het Herroepingsrecht.
 3. Het staat Bokall vrij om te informeren naar de reden van de herroeping.
 4. De bedenktijd genoemd in lid 1 van dit artikel gaat in de dag na de levering van het Product.
 5. De Consument die gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht dient dit tijdig kenbaar te maken via het meegestuurde herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze.
 6. In geval van herroeping dient de Consument het Product zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen na de herroeping, terug te zenden in originele staat en verpakking. Eventuele nadere instructies voor terugzending zijn opgenomen op het herroepingsformulier. Bij herroeping komen de kosten van het terugzenden van het Product voor rekening van de Consument. Om de overeenkomst zonder verdere bijkomende kosten te kunnen herroepen dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking en is het niet toegestaan om het Product te gebruiken. Bij gebruik van het Product of schade aan het Product brengt Bokall de kosten van de waardevermindering van het Product in rekening, door deze te verrekenen met het aankoopbedrag, dat de Consument na ontvangst van het teruggezonden Product van Bokall terugkrijgt.
 7. Aankopen van niet-geprefabriceerde Producten die Bokall speciaal volgens de wensen of specificaties van de Consument heeft vervaardigd, zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Artikel 5 Prijs en betaling

 1. De overeengekomen koopprijs is als volgt bepaald:
  1. Indien de Overeenkomst tot stand komt in een Verkooppunt: de koopprijs die vermeld staat op de daar aanwezige prijsborden.
  2. Indien sprake is van een Online-Overeenkomst: de kooprijs die in de webshop staat vermeld.
  3. Indien de order voor het Product en/of Dienst door Bokall is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld of zoals vermeld op de pakbon: de koopprijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven of de pakbon;
 2. Van koopprijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan geen nakoming worden geëist.
 3. Indien na de datum van de aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Bokall gerechtigd de overeengekomen koopprijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Niet-Consument niet het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. De prijzen voor Consumenten zijn telkens vermeld inclusief btw.
 5. De prijs is exclusief bezorgkosten voor vervoer van Producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Bokall is geheel vrij in de keuze van transport. Bokall is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.
 6. Bij Online-Overeenkomsten dient de Consument bij afronding van de bestelling het verschuldigde bedrag direct volledig te voldoen via elektronische betaling, dan wel van het verschuldigde bedrag een vooruitbetaling van 50% te doen aan Bokall.
 7. Bij elektronische betaling draagt Bokall zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en een veilige web omgeving.
 8. Behoudens bij Overeenkomsten aangegaan in een Verkooppunt en behoudens bij Online-Overeenkomsten, dienen betalingen binnen 11 dagen na factuurdatum per bank te geschieden,  tenzij anders is overeengekomen. Bokall kan naar eigen keuze eerdere betaling verlangen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.
 9. In het geval dat Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Bokall gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.
 10. In het geval een Consument zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is de Consument – nadat Bokall de Consument heeft gewezen op de te late betaling en de Consument een termijn van 14 dagen gegeven heeft alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen en de Consument na die 14 dagen nog steeds niet betaald heeft – is de Consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft Bokall het recht de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij de Consument in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten belopen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, steeds met een minimum van € 40 euro.
 11. In het geval een Niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Bokall, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
 12. Indien Bokall na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de Koper, indien deze een Niet-consument is, alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder inbegrepen de daadwerkelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van advocaten, deurwaarder en andere gemaakte kosten. De door de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-.
 13. Bij niet-tijdige betaling heeft Bokall het recht de levering van Producten en/of het verrichten van Diensten tot het moment van betaling op te schorten.
 14. Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Bokall niet het recht op verrekening of opschorting.

Artikel 6 Aflevering

 1. Het risico voor verlies van of schade aan de door Koper van Bokall gekochte Producten gaat over vanaf de juridische cq. feitelijke levering aan de Koper en/of een door Koper aangewezen derde.
 2. Voor Niet-consumenten zijn de door Bokall genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Bokall in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden. Voor Consumenten geldt een levertijd van maximaal 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn overeengekomen is.
 3. Indien Bokall door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Bokall gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bokall op betaling door de Koper van de reeds door Bokall verrichte leveranties of prestaties, dan wel is Bokall gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Bokall alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van Bokall is sprake, indien Bokall verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Bokall, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van Bokall aan hun verplichtingen, een groter dan verwachte vraag naar Producten en ingrediënten, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is Bokall op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de Koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Bokall aan Koper geleverde Producten blijft bij Bokall, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Bokall heeft voldaan en gaat pas dan over op Koper, wanneer Koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Bokall is nagekomen.
 2. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bokall te bewaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten van Bokall, is de Koper verplicht Bokall en de beslaglegger daarvan dadelijk op de hoogte te stellen. Als de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Bokall zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient Bokall tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

Artikel 8 Non-conformiteit

 1. De Koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Bokall geleverde Producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
 2. Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen van het overeengekomene moeten door Niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Bokall binnen 24 uur vanaf het tijdstip van aflevering via het e-mailadres info@bokall.com. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.
 3. Consumenten dienen Bokall binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.
 4. Onder non-conformiteit wordt in elk geval niet verstaan het voorkomen van schimmel op gedroogde Producten, voor zover deze het gevolg is van het normale rijpingsproces.
 5. Op voorwaarde dat de Koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Bokall de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Bokall redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde keuzemogelijkheden is Bokall met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet.
 6. Indien onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot onvoldoende aanmeldingen en/of ziekte, daartoe aanleiding geven, heeft Bokall altijd het recht om een door haar georganiseerd evenement, zoals workshops en diners, te verplaatsen en/of te annuleren, zonder dat er sprake is van non-conformiteit.

Artikel 9 De Diensten van Bokall

 1. Bokall zal zich naar beste kunnen inspannen om de Diensten met zorg uit te voeren. Ten aanzien van alle Diensten geldt dat Bokall een inspanningsverplichting heeft, en nimmer enige resultaatverplichting, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bokall heeft het recht de Overeenkomst te laten uitvoeren door een door haar aan te wijzen persoon of personen. Dat geldt ook indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één specifieke persoon.
 3. Bokall heeft het recht van de Koper/opdrachtgever een aanbetaling op de prijs te verlangen danwel vooruitbetaling van de volledige prijs, dit naar keuze van Bokall.
 4. Bokall kan bij de uitvoering van de Overeenkomst namens de Koper/opdrachtgever overeenkomsten sluiten met en gebruik maken van derden en Bokall is jegens niet-Consumenten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden of daaruit voortvloeiende schade. De Niet-Consument verleent hierbij de bevoegdheid een aansprakelijkheidsbeperking van voornoemde derden namens de Koper/opdrachtgever te accepteren.
 5. De Koper/opdrachtnemer zal Bokall tijdig, juist en volledig voorzien van alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering en levering van de Dienst, zoals bijvoorbeeld informatie over allergieën en diëten van deelnemers aan een workshop of diner.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper/opdrachtgever wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Bokall zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper/opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en het moment en termijn van uitvoering.
 7. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling daarop, is Bokall gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de daartoe door Koper/opdrachtgever bevoegde persoon en de Koper/opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Bokall op en is voor de Koper/opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Bokall een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren.
 9. Annulering of verplaatsing van deelname aan een workshop, diner of enig ander door Bokall georganiseerd evenement of verhuur van de keuken dient de Koper/opdrachtgever minimaal vijf werkdagen voor aanvang schriftelijk door te geven. Indien een annulering of verplaatsing van deelname aan een workshop, diner of verhuur van de keuken minder dan vijf werkdagen voor aanvang wordt doorgegeven, is Bokall gerechtigd 100 procent van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij de Koper/opdrachtgever

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Alle (auteurs)rechten op de Producten, de recepturen van de Producten, alle (auteurs)rechten op de Diensten, als ook alle industriële rechten op de handelsnaam, de de merknamen en de logo’s van Bokall- berusten uitsluitend bij Bokall.
 2. Het is Koper niet toegestaan de Producten of de recepturen van de Producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze openbaar te maken of in het verkeer te brengen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld en tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Bokall is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bokall wordt uitbetaald. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door Bokall of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.
 2. Bokall aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Koper voor de volgende schade: 1. schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten die door Bokall binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld, 2. indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; 3. schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Bokall op te volgen; 4. schade die is veroorzaakt doordat Bokall gebruik heeft gemaakt van door de Koper gespecificeerde of aangeleverde ingrediënten en/of materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Koper.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Ten aanzien van geschillen is de rechter in Amsterdam bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een Consument en Bokall is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Consument mede bevoegd.

 

Bokall is de handelsnaam van B-Lokall B.V.
KvK-nummer: 52317668, BTW-nummer NL854103788B01
Bezoekadres: Archangelkade 9a, 1013 BE, Amsterdam
Telefoon: 020 36 21 365
E-mail: Info@bokall.com

Algemene Voorwaarden B-Lokall B.V.
November 2018